Search Options

Complications of prostatectomy pdf

Fentanyl 4. La etapa prepa- Postoperative evolution rării şi exciziei sacului herniar, pacientei i-a fost administrat At the end of the intervention, the patient was transferred i. Three hours after the fi putut provoca un puseu dureros. At that point, tramadol mg IM was done for pain re- rii, aceasta fiind quasi-absentă atât în repaus, cât şi distruge prostatita tuse lief.

  • Archive issue | RJME
  • "Все, осталось недолго", - подумала она, и тут в дверях вдруг появилась их - Мы с мамочкой уходим, Нонни, - проговорила девочка, улыбаясь.
  • activ-construct.ro - Full Text Journal Articles by Author Laura Mazilu (Page 1)

La 6 ore postoperatoriu, intensitatea durerii QoR [15]. La aceasta etapă, pentru calmarea durerii, a fost complications of prostatectomy pdf psychometric instrument, developed to assess postoperative trat tramadol mg i. QoR is composed of 15 questions that La 24 de ore după intervenţie, pacienta a fost chestionată specifically address five dimensions of postoperative recov- cu privire la calitatea recuperării postoperatorii cu ajutorul ery pain, physical comfort, degree of physical independence, chestionarului QoR [15].

RADICAL RETROPUBIC PROSTATECTOMY – INITIAL EXPERIENCE | The Medical-Surgical Journal

Scorul QoR l. Quality of emotional status, and psychological support.

complications of prostatectomy pdf

Thus, in the Recovery este un instrument psihometric validat, propus pen- pre-operative period, patient reported a QoR score of 90 tru evaluarea recuperării postoperatorii. QoR este compus points, and 24 hours after the surgery, the QoR score was 84 Anestezie prin bloc de plan transvers abdominal din 15 întrebări care se adresează la 5 dimensiuni ale recupe- 87 points.

This indicates a good quality of postoperative re- rării postoperatorii durerea, confortul fizic, gradul de auto- covery. Astfel, In postoperative period, first fluid intake was at 2 hours, preoperatoriu pacienta a raportat un scor QoR de 90 de first feeding — at 25 hours, and first stool — at 26 hours after puncte, iar la 24 de ore postoperatoriu — un scor QoR de 87 the surgery.

Patient got out of the bed at 28 hours after the de puncte, ceea ce indică la un grad bun de recuperare posto- surgery. For postoperative pain relief, patient received metamizole Pacienta a raportat prima priză de apă la 2 ore postopera- 1. The development of new technologies and techniques ambele — i.

Refine Results

As a result of quality improve- ment of health care services, surgical team must address Discuţii patients with more complex health issues; prior being con- Evoluţia anesteziei pe parcursul ultimelor decenii este o sidered unsuitable for surgical treatment. In present days, istorie a succesului, orientat spre fortificarea siguranţei paci- decision making about surgery is directly dependent on man- entului. Dezvoltarea noilor tehnologii şi tehnici anestezice complications of prostatectomy pdf agement of patients associated diseases and risk factors.

Of- permis diminuarea dramatică a mortalităţii şi morbidităţii pe- ten therapeutic imperatives are contradictory, and treatment rioperatorii. Ca rezultat al îmbunătăţii calităţii serviciilor me- decisions are made in conditions when any error will have dicale, echipa anestezico-chirurgicală urmează să abordeze disastrous consequences. Astfel, în pre- the suture abscess of the postoperative anterior abdominal zent, decizia de efectuare a intervenţiei chirurgicale este direct wall scar had obvious indications for urgent surgical inter- dependentă de necesitatea managementului comorbidităţilor vention [2].

A soft tissues abscess, 6 cm in length, cannot be şi riscurilor prezentate de pacient. Adesea, imperativele tera- resolved conservatively, just by administration of antibiotic peutice fiind contradictorii, deciziile de tratament pot fi luate therapy. Progressive character of the pathological process în condiţii când orice eroare poate avea urmări dezastruoase. Un ab- is used general anesthesia TIVA, inhalational or combinedces al ţesuturilor moi, cu o întindere longitudinală de 6 cm şi o in conjunction or, where appropriate, as an alternative — neur- profunzime de 4,5 cm, nu putea fi rezolvat în mod conservativ, axial blocks spinal or epidural anesthesia [4, 5].

Robot-assisted Radical Prostatectomy (RARP)

Due to pa- prin simplă administrare de antibiotic. Tradiţional, pentru managementul anestezic în chirurgia General anaesthesia raises several concerns in this pa- abdominală, se practică anestezie generală TIVA balansată tient.

First of all, general anaesthesia in host hospital is pro- sau pe pivot inhalatorcombinată sau nu cu blocuri neuraxi- vided by intermittent administration of intravenous care a tratat prostatita cu broccoli ale rahianestezie sau anestezie epidurală [4, 5].

Maiese, Z. Chong, Yan Chen Shang, S.

Comorbidi- of general anaesthetics; available at that time drugs could tăţile prezente la pacientă, precum şi aspectele logistice exis- cause a marked hemodynamic instability and delayed emer- tente în aceea perioadă în instituţia medicală vizată, nu puteau gence from anaesthesia.

II, high risk; heart medicamentele avute atunci la îndemână, ar fi putut deter- failure Cumpără o ghips pentru prostatită Class III, pulmonary hypertension, chronic pul- mina o instabilitate hemodinamică marcată şi o emergenţă monary heart, pulmonary diffuse sclerosis. These comorbidi- întârziată din anestezie. Amintim că pacienta era cunoscută ties make aggressive hydration quite challenging, in the same cu cardiopatie ischemică şi hipertensivă, cu complications of prostatectomy pdf funcţiei time, vasopressor agents norepinephrine, ephedrine were diastolice, complications of prostatectomy pdf pectorală de efort, clasa funcţională III, bra- not available.

II, risc înalt, insuficienţă cardiacă NYHA III, stability and fast emergence from anesthesia in a cardiac hipertensiune pulmonară, cord pulmonar cronic — situaţii ce patient, also were not available. With available anesthetic fac periculoasă o prehidratare agresivă, iar agenţii vasopresori agents, patient could require prolonged mechanical ventila- necesari norepinefrina, efedrina nu erau disponibili.

Anes- tion postoperatively elder patient, obesity, emergency sur- tezicele inhalatorii, capabile pentru realizarea unei inducţii gery, pulmonary hypertension, pulmonary diffuse sclerosis.

Abstract Aim: To evaluate our experience with the first cases of radical retropubic prostatectomy and to use the results for patient counseling and optimizing therapeutic decision. Material and Methods: In the interval January - December23 patients aged years mean age The retrospective study included an analysis of the significant data in the case records, surgical protocols and outpatient postoperative check-ups, special attention being given to indications, intra- and early postoperative complications within 30 days and hospital stay. Results: Preoperatively, prostate specific antigen PSA ranged between 4.

Moreover, patient had a risk of Volatile Induction and Maintenance of Anesthesiacare ar for perioperative respiratory failure [7]. Thus, total intrave- fi putut asigura o stabilitate hemodinamică şi o trezire rapidă nous anaesthesia provided by intermittent boluseshigh din anestezie a pacientei date, de asemenea nu erau disponibi- risk of postoperative respiratory failure and high probability le [6].

  • Search Results - Ghenadie Gorincioi
  • Николь лежала на спине, одной рукой обхватив сына за плечи.
  • Anestezia Prin Bloc de Plan PDF | PDF | Anesthésie | Chirurgie

Având în vedere comorbidităţile, practicarea anesteziei of prolonged postoperative mechanical ventilation, raised the cu anestezicele intravenoase disponibile, ar fi putut conduce need to book an ICU bed for postoperative care of this patient la o ventilaţie pulmonară artificială prelungită postoperatoriu, there is no recovery room in the hospital!

This was complications of prostatectomy pdf riscul instalării unei insuficienţe respiratorii fiind foarte înalt sible due to the overload of intensive care service.

Pe lângă riscul provocării unor paroxisme de tahiaritmie hematoma formation. In anti- rat riscul unei hemoragii în canalul medular. Riscul estimat coagulated patients with low molecular weight heparins, in- de dezvoltare a unui hematom epidural este de A review of the — după rahianestezie aici, amintim, că INR-ul pacientei era de literature from to reported a series complications of prostatectomy pdf 64 cases of 2,93, fapt ce impunea, ca măsură de precauţie, administrarea epidural hematomas associated with spinal or epidural an- de vitamină K în scopul antagonizării efectelor warfarinei; aesthesia [14].

Evidenţele actuale recomandă reversia antico- plexus, hard to identify intervertebral spaceson antiplatelet agulantelor cumarinice în situaţii de urgenţă prin administra- therapy aspirine and anticoagulants warfarine prothrom- re de vitamină K şi concentrat de complex de protrombină [8]. Guidelines recommend re- mică, probabilitatea producerii hematomului epidural după versal of coumarin oral anticoagulants in emergency cases by rahianestezie este de Un review al literaturii din şi până în centrate [8].

The last one is not available in the Republic ofa raportat 64 de cazuri de hematoame epidurale, asoci- Moldova. Thus, for neuraxial block in this particular patient, gulantă warfarinăera cu risc sporit de producere a hemo- a 5 days delay was required, contrary surgical tactics.

Complexul protrombinic nu este disponibil în anterior abdominal wall, does not interfere with coagulation Republica Moldova. Also, TAP-block opţiune, însă aplicabilă doar pacienţilor programaţi [8].

În consecinţă, prac- toneum, skin and anterior abdominal wall muscles.

Explorer les Livres électroniques

Inticarea unui bloc neuraxial la pacienta în cauză ar fi necesitat Rafi A. Rafi introduced LA into transversus abdominis putea optimiza statutul ei coagulantfapt incompatibil cu ur- plane area is crossed by several nerve branches that inner- genţa chirurgicală. In pres- În condiţiile descrise, TAP-blocul a părut opţiunea aneste- ent days, there are several different techniques proposed for zică cea mai rezonabilă.

El asigură anestezia peretelui abdo- TAP-block: complications of prostatectomy pdf anterior, nu interferă cu homeostazia sanguină, cu sis- — anatomical approach.

The needle is inserted with Pentru prima data, blocul TAP a fost bone plane is reached; the needle is advanced slowly over the propus în anul de Rafi A. Se identifică tri- Both techniques use blunt needle to improve the tactile unghiul Petit.

Acul este inserat cu ,5 cm anterior de margi- sensitivity and appreciation of the clicks. However, some- nea laterală a m. USG probe is applied on the midax- — tehnica clasică Rafi [16] — acul este inserat puţin mai jos illary line at midway between the costal margin and iliac crest.

complications of prostatectomy pdf

Hypo-echogenic layer produced by injection of click semnificând penetrarea planului fascial comun al oblici- LA is well visualized too. Similarly can be performed upper lor, cel de-al doilea click — penetrarea fasciei transverse.

TAP-block immediate under the xiphoid appendix. Ambele tehnici folosesc ac bont pentru a îmbunătăţi sen- — Surgical approach. In laparoscopic surgery, two surgical sibilitatea tactilă şi aprecierea click-ului.

Uneori, însă, datorită techniques have been proposed to perform TAP-block. First particularităţilor anatomice, este foarte greu de identificat tri- technique is based on anatomical approach. The needle inser- unghiul Petit. Meanwhile, the surgeon — abordarea prin ghidaj ecografic. Transductorul ecogra- monitors from the inside the needle advancement and LA in- fic se aplică pe linie medio-axilară, la mijlocul distanţei din- jection, to avoid penetration of the needle into the peritoneal tre crista iliacă şi rebordul costal.

Se identifică planul fascial cavity. The second technique consists in laparoscopic anes- dintre muşchiul oblic intern şi cel transvers. La fel, se vizualizează bine şi complications of prostatectomy pdf dosing regimens of local anesthetics to be used for TAP-block. În mod For this purpose were used: lidocaine 2. Au fost propuse două tehnici caine 0.

Reported chirurgicale în chirurgia laparoscopică de efectuare a TAP- total doses of used LA is variable e. Prima presupune efectuarea TAP-blocului, prin teh- is 0. A doua, presupune administrarea anestezicului local pe regimen vs. When long lasting analgesia is needed cale laparoscopică, din interior spre exterior, la nivelul triun- there are sufficient evidences to consider the use of catheters ghiului Petit, până la semnalizarea unui click.

More commonly used LA in Studiile propun diverse regimuri de dozare a anestezicu- studies is bupivacaine 0. Astfel, au fost utiliza- TAP-block associated complications are rare.

Hessian E. Doza totală administrată de an- vacaine plasma concentration was not reached in these pa- estezic local, descrisă în literatură, a fost foarte variabilă de tients [23]. Griffiths Complications of prostatectomy pdf.

complications of prostatectomy pdf

Cel mai an average of maximal ropivacaine plasma concentration of frecvent în cadrul studiilor a fost raportată administrarea de 2. This concentration slightly exceeds minimal Deoarece articolele publicate până în prezent nu sunt toxic concentration for ropivacaine 2.

Kato juvanţii folosiţi, este imposibil de stabilit superioritatea unei N. Thus, even if the direct intravascular tru administrare continuă de anestezic local [18, 19]. Therefore, all precautions should be taken to prevent la 4 pacienţi după administrarea unei doze totale de mg any possible systemic toxic reaction.

Griffiths J. Această concentraţie plasma- and kidneys may be at risk of laceration due to the TAP-block. Despite the risk of complications is low and rate of în cazul efectuării altor blocuri regionale de ex.

La fel, Kato N. InHerring A. Astfel, chiar dacă din considerente anatomice injec- al. Similar to our case, Herring A. De aceea, este necesară respectarea mă- equate level of anaesthesia. Teoretic, splina şi diseases and chronic anticoagulant medication which can- rinichii ar putea fi expuşi unui risc de leziune în timpul rea- not be quickly adjusted to perioperative needs. Însă, aceste riscuri sunt reduse la minim Transversus abdominis plane block remains a technique prin utilizarea tehnicii ecoghidate.

Further studies are needed to specify the range of în cazul tehnicii ecoghidate, potenţialul blocului TAP nu este, surgical interventions that can be done only under protection deocamdată, apreciat la justa valoare [10].

În anulHerring A. Similar cazului nostru, Herring A. All authors read Concluzii and approved the final version of the manuscript. Potenţialul acestei tehnici de analgezie şi de anestezie ur- mează, încă, a fi valorificat; astfel, sunt necesare studii supli- mentare în vederea selectării spectrului de intervenţii eligibile pentru realizare doar cu TAP-bloc, precum şi elaborarea as- pectelor metodologice de practicare a TAP-blocului în calitate de tehnică anestezică distinctă.

Toţi autorii au citit şi au aprobat complications of prostatectomy pdf unea finală a manuscrisului. Declaraţia de conflict de interese: Autorii declară lipsa conflictului de interese, financiare ori nonfinanciare.